Mana��rstvo �ivotn�ho prostredia 2007

Tla�: Strix �ilina

ISBN 978-80-89281-18-3

Konferencia so zahrani�nou ��as�ou

 

Rusko, M. - Balog, K. [Eds.] 2007

Zborn�k z konferencie so zahrani�nou ��as�ou Mana��rstvo �ivotn�ho prostredia 2007, ktor� sa uskuto�nila v d�och 5. � 6. janu�ra 2007 v Jaslovsk�ch Bohuniciach. Konferencia bola organizovan� Materi�lovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity� v Trnave v spolupr�ci so Slovenskou spolo�nos�ou pre �ivotn� prostredie Bratislava a Strix, n.f. �ilina.

 

Pr�spevky v zborn�ku s� zaraden� v s�lade s pr�slu�n�mi sekciami, t.j.:

 

A. Mana��rstvo �ivotn�ho prostredia a uplat�ovanie n�strojov v r�mci proenvironment�lne orientovanej politiky

B. Integrovan� mana��rstvo a technicko-ekonomick� aspekty ochrany �ivotn�ho prostredia, bezpe�nosti a kvality

C. Starostlivos� o �ivotn� prostredie, monitorovanie a hodnotenie stavu �ivotn�ho prostredia

D. �t�die.

RNDr. Miroslav RUSKO, PhD.
Slovensk� technick� univerzita v Bratislave, Materi�lovotechnologick� fakulta Trnava

�stav bezpe�nostn�ho a environment�lneho in�inierstva

Botanick�� 49

917 24 Trnava

Kontakt:

Telef�n: +421 (0)915 876 342
E-mail:
mirorusko@centrum.sk